Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou spravovány společností Czech Online Media s.r.o., se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, IČO: 25839063, v tomto dokumentu dále jen jako „Správce“. V roli Správce dbáme na ochranu osobních údajů a zaručujeme se, že provádíme zpracování veškerých osobních údajů nám svěřených v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR)

Kontakt na Správce osobních údajů: info@czechonlinemedia.cz

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro splnění zákonných povinností a především za účelem poskytování svých služeb, plnění smluv a objednávek. Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro splnění smlouvy a bez některých údajů naše společnost nedokáže požadovanou službu poskytnout. Rozsah osobních údajů je požadován pouze v míře nezbytné pro dosažení daného účelu.

Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních titulů:

Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – poskytnutí služeb

Pro účely poskytnutí a objednání služeb Správce zpracovává Vaše základní identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ) a případně další osobní údaje (např. vzájemná komunikace), které od Vás v souvislosti s poskytovanou službou získá a jejichž zpracování je nezbytné pro poskytování dané služby.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem poskytování Vámi objednaných služeb, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné Vám dané služby poskytnout.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahují osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní základ (především výše uvedený), provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby (např. Registrace a Vedení účtu). Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Přístup k Vašim údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, a třetí osoby Správcem určené jako Zpracovatelé. Zpracovatelé osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů Správce a pro účely, které jsou nezbytné pro provoz webového portálu a Společnosti. Zpracovatelé se zaručují, že provádějí veškeré zpracování v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Naši zpracovatelé v současné době jsou:

STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření.

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez souhlasu, pokud to zákon neumožňuje. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány. V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o nich a to zejména o účelu zpracování, době, po kterou budou osobní údaje ukládány, o příjemcích, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny a o skutečnosti, zda dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že byste chtěli uplatnit některá z výše uvedených práv, nebo pokud se domníváte, že dochází ke zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého práva nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1.1. 2020